15 Temmuz 2013 Pazartesi

2013 KPSS VATANDAŞLIK SORULARI VE AÇIKLAMALI ÇÖZÜMLERİ

SORU:
1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A-Kural olarak dört yılda bir yapılır.
B-Savaş sebebiyle seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verilebilir.
C-Bir kişinin üç dönemden fazla milletvekili seçilmesi mümkün değildir.
D-Anayasa’da belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanı’nın kararı ile seçimler yenilenebilir.
E-Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

SORU ANALİZİ:
A- TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılır.
B- TBMM, sadece savaş sebebiyle seçimleri geriye bırakabilir.
C- Milletvekilliğinde dönem sınırlaması yoktur. 
D- TBMM'nin ve Cumhurbaşkanı'nın kararı ile seçimler yenilenebilir.
E- Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri yenisi seçilene kadar sürer bu durum Yasama Yetkisinin Sürekliliği ilkesinin sonucudur.
DOĞRU CEVAP: C

SORU:
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev veya
yetkilerinden biri değildir?
A-Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
B-Özel af ilanına karar vermek
C-Para basılmasına karar vermek
D-Bakanları denetlemek
E-Kanun hükmünde kararname çıkarmak

SORU ANALİZİ:
A- TBMM'nin onaylamasını uygun bulduğu milletlerarası antlaşmalar Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır.
B- TBMM genel ve özel af ilanına karar verebilir. 
C-Anayasanın 87. maddesine göre TBMM para basılmasına karar verme yetkisini kanun biçiminde kullanır.
D-TBMM, soru,gensoru,genel görüşme,meclis araştırması ve meclis soruşturması yolu ile bakanlar kurulunu ve bakanları denetleyebilir.
E- Kanun hükmünde kararname çıkarmak Bakanlar Kurulunun yetkisi dahilindedir. Bakanlar Kurulu TBMM'nin çıkardığı yetki kanuna dayanarak bu yetkisini kullanır. 

DOĞRU CEVAP: E  

SORU:
1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A-Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.
B-Ceza ve ceza yerine geçen tedbirler tüzük veya yönetmelikle düzenlenebilir.
C-Ceza sorumluluğu şahsidir.
D-Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
E-Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz

SORU ANALİZİ:
A- Kanunsuz suç ve ceza olmaz.
B- Ceza ve ceza yerine geçen tedbirler sadece kanunla düzenlenebilir. Tüzük veya yönetmeliklerle düzenlenemez.
C- Ceza sorumluluğu şahsidir.
D-  Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
E- Masumiyet Karinesi : Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

DOĞRU CEVAP: B

SORU:
Ahmet ile anne bir kız kardeşi Ayşe’nin oğlu Mehmet arasındaki hısımlığın türü ve derecesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A-Üçüncü derece yarım kan, yan soy hısımlığı vardır.
B-Üçüncü derece tam kan, yan soy hısımlığı vardır.
C-Dördüncü derece tam kan, yan soy hısımlığı vardır.
D-Dördüncü derece yarım kan, yan soy hısımlığı vardır.
E-Ahmet ile Ayşe üvey kardeş oldukları için Ahmet ile Mehmet arasında hısımlık ilişkisi yoktur.

SORU ANALİZİ:
Kan hısımlığı başlıca iki şekilde kurulur. Üstsoy-altsoy hısımlığı ve civar hısımlığı. Üstsoy-altsoy hısımlığı birbirinin soyundan gelenler arasındaki hısımlıktır. Bu hısımlığa “düz hat (çizgi) kan hısımlığı” da denir. Şahıslar arasındaki kan hısımlığının derecesi, hısımlar arasındaki doğumların sayısı ile belli olur. Burada en pratik sayma şekli hısımları birbirine bağlayan çizgileri saymaktır. Mesela düz hat üzerinde birinci derecede hısımlık ana-baba ile çocuk arasındadır. İkinci derecede hısımlık büyük baba ve büyük ana ile torun arasındadır. Üçüncü derecede hısımlık ise, büyük baba ve büyük ana ile bunların fürurundan (alt soyundan) ibarettir. Civar hısımlığında ise, kavram gereği birinci derecede hısımlık söz konusu olamaz. Kardeşler arasında ikinci derecede bir hısımlıktır. Ancak teyze ve yeğenler arasındaki üçüncü derecede hısımlıktır. Kardeş çocukları arasında ve kardeş çocukları ile büyük amca, büyük teyze arasındaki hısımlık dördüncü derece bir hısımlıktır. Civar kan hısımlığı ortak soydan gelenler arasındadır.Örneğin kardeşler,kardeş çocukları,amca,dayı,hala,teyze arasındaki hısımlıktır.Civar kan hısımlığı, ya tam kan hısımlığıdır ya da yarım kan civar hısımlığı şeklinde ortaya çıkar.Köklerden(Ana-baba) sadece biri ortak ise hısımlık ”yarım kan civar hısımlığı” dır.Ana,bir kardeşler, baba bir kardeşler arasında hısımlık böyledir.Ortak kökleri her ikisi de aynı ise “tam kan civar hısımlığı” söz konusu olur.Burada iki veya daha fazla kimse aynı ana-babada gelmektedir.
Bu açıklamalar dikkate alındığında sorunun doğru yanıtı ''A'' seçeneğidir.
DOĞRU CEVAP: A
SORU:
Belli bir hukuki duruma ilişkin olarak kanunda bir hüküm olması gerekirken hiçbir hüküm öngörülmemiş olmasının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A-Gerçek hukuk boşluğu
B-Bilinçli hukuk boşluğu
C-Gerçek olmayan hukuk boşluğu
D-Gerçek olmayan kanun boşluğu
E-Gerçek kanun boşluğu
SORU ANALİZİ: 
Kanun hükmünde uygulanabilecek hiçbir hüküm yoksa gerçek kanun boşluğu söz konusudur. Yani yorumla ya da kıyasla hiçbir şekilde uygulanacak hüküm yoksa gerçek boşluktan söz edilebilir.
DOĞRU CEVAP:E
SORU:
Aşağıdakilerden hangisi, hukukun temel görevlerinden biri değildir?
A-Toplumda barışı sağlamak
B-Toplumda mutlak eşitliği sağlamak
C-Toplumda hukuki güvenliği sağlamak
D-Toplumda adaleti sağlamak

E-Toplumda yeni oluşum ve gelişimlere cevap vermek

SORU ANALİZİ:

A,C,D VE E seçeneklerinde yer alan bilgiler hukukun temel görevleri arasında sayılır. Toplumda mutlak eşitliği sağlamak hukukun temel görevi olarak tanımlanamaz

DOĞRU CEVAP: B 
SORU:
Aşağıdakilerden hangisi, devlet memurlarının ödevlerinden biri değildir?
A-Anayasa ve kanunlara sadakat
B-Amirin emrine uyma
C-Mal bildiriminde bulunma
D-Askerlik hizmetini yapma
E-Bizzat işbaşında bulunma

SORU ANALİZİ:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda '' Askerlik hizmetini yapma'' devlet memurlarının ödevleri arasında yer almaz.
DOĞRU CEVAP: DSORU:
Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğü’nün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük, 21 Haziran 2007 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu tüzüğü çıkarmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
A-Sağlık Bakanlığı
B-Gençlik ve Spor Bakanlığı
C-Bakanlar Kurulu
D-Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
E-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

SORU ANALİZİ:
Anayasaya göre Tüzük çıkarma yetkisi sadece Bakanlar Kuruluna verilmiştir. TAPDK'nın yönetmelik çıkarma yetkisi vardır.

DOĞRU CEVAP: CSORU:
İdare hukukunda; örnek olarak belli bir memurun veya belli bir öğrencinin hak ve yükümlülükleri değil, genel
anlamda aynı konumda bulunan memurların veya öğrencilerin hukuki durumları genel, soyut, sürekli ve
kişilik dışı kurallarla düzenlenmektedir.
Yukarıdaki cümlede idare hukukunun hangi özelliği anlatılmaktadır?
A-Yeni bir hukuk dalı olma
B-Bağımsız bir hukuk dalı olma
C-Pozitif bir hukuk dalı olma
D-Statü hukuku olma
E-İçtihadi hukuk dalı olma

SORU ANALİZİ:
İdare hukukunda gerek idarenin, gerekse ferdin iradeleri ancak objektif hukukun evvelce yaratmış olduğu, hukuk âleminde evvelce mevcut bir statüye uymak ve o statünün hükümlerinin belirli bir kişiye veya olaya uygulanması sonucunu verir.Soru metninde verilen bilgiler bu bilgi doğrultusundadır.DOĞRU CEVAP: DSORU:
Orhan Pamuk’un 2006 Aralık ayında Nobel Edebiyat Ödülü’nü alırken yaptığı konuşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kara Kitap 
B-Yeni Hayat
C-Babamın Bavulu 
D-Masumiyet Müzesi


E-İma Edilen Yazar
SORU ANALİZİ: 
Orhan Pamuk'un Nobeli alırken yaptığı konuşmanın adı '' Babamın Bavulu'''dur.Pamuk, İma Edilen Yazar konuşmasını Oklahoma Üniversitesindeki bir konferansta yapmıştır. Kara Kitap, Yeni Hayat ve Masumiyet Müzesi yazarın romanları arasındadır.
DOĞRU CEVAP: C

SORU:
85. Oscar Ödülleri töreninde En İyi Yabancı Film Ödülü’nü alan Amour (Aşk) filminin yönetmeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A-Amat Escalante 
B-Ken Loach
C-Wes Anderson 
D-Ang Lee
E-Michael Haneke

SORU ANALİZİ: 
Aşk filminin yönetmeni Michael Haneke'dir.
DOĞRU CEVAP: E

SORU:
I. Hukuk
II. Sanat
III. Mimarlık ve İnşaat
TÜİK verilerine göre, yukarıdaki alanlardan mezun olanların 2012 yılı işsizlik oranlarının büyükten
küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A-I, II, III 
B-I, III, II
C- II, I, III

D-II, III, I
E- III, I, II
SORU ANALİZİ:
 Doğru sıralama II-III-I şeklindedir.
DOĞRU CEVAP:D

SORU:
Güneş sisteminin en büyük gezegeni aşağıdakilerden hangisidir?
A-Jüpiter 
B-Satürn
C-Uranüs 
D-Neptün
E-Mars
SORU ANALİZİ:
Gezegenlerin büyükten küçüğe sıralanışı JÜPİTER-SATÜRN-URANÜS-NEPTUN-DÜNYA-VENÜS-MARS-MERKÜR-PLUTON şeklindedir.
DOĞRU CEVAP: A

SORU:
Şubat 2013’te istifa ederek Vatikan’da, 600 yıldan bu yana istifa eden ilk papa olma özelliğini taşıyan papa
aşağıdakilerden hangisidir?
A- 16. Benediktus 
B-2. İoannes Paulus
C-11. Pius 
D-13. Leo
E-16. Gregorius

SORU ANALİZİ: 
Papa 16.Benediktus 11 Şubat 2013 tarihinde istifa etmiş ve 28 Şubat 2013 tarihi itibariyle görevi bırakacağını bildirmiştir.

DOĞRU CEVAP: A

SORU:
II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan, “Bretton Woods İkizleri” olarak da anılan uluslararası ekonomik
kuruluşlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A-Milletler Cemiyeti – Birleşmiş Milletler
B-Dünya Bankası – Uluslararası Para Fonu
C-Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması – Dünya Ticaret Örgütü
D-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü – G-20
E-Avrupa Ekonomik Topluluğu – Avrupa Birliği

SORU ANALİZİ:
Bretton Woods uluslararası para idare sistemi, dünyanın önde gelen devletleri arasındaki ticari ve finansal işlemlerde uyulması gereken kuralları belirler.Uluslararası para sisteminin kurallarını belirleyen bu anlaşmayla, Dünya Bankası  ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kurulmasına karar verilmiştir.
DOĞRU CEVAP: B 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder